Szegedi Pszoriázis Egyesület

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Egyesületünknek 2019 áprilisában tisztújító közgyűlést kell tartania, mert a 2014 májusa óta tisztségben levő elnökségnek letelik az öt évre szóló megbízatása. A vezetőségválasztás minél jobb előkészítése érdekében cikkünkben rövid történeti áttekintést adunk a jogelőd Szegedi Pszoriázis Klub, illetve a Szegedi Pszoriázis Egyesület eddigi elnökségeiről, elnökeiről, érintőlegesen a munkájukról is – segítve ezzel is az áprilisi tisztújítást.

Az idei áprilisi közgyűlésünk (április 26-ára, a hónap utolsó péntekjére tervezzük) talán valamivel különlegesebbnek ígérkezik, mint a legutóbbi néhány évi közgyűlés.

A Szegedi Törvényszék által befogadott és jóváhagyott, 2014. augusztus 6-ától hatályos egyesületi Alapszabály 9. cikkelye ugyanis kimondja, hogy az egyesület közgyűlése választja meg az öttagú vezetőséget, vagyis az Elnökséget, éspedig öt éves megbízatási időre. A legutóbbi vezetőségválasztás 2014. május 21-én volt, így az idei közgyűlés tisztújító lesz.

Ezért különleges.

Na, meg azért is, mert tizenöt évvel ezelőtt, 2004. április 22-én alakult meg egyesületünk jogelődje, a Szegedi Pszoriázis Klub. Az elődöt pedig tisztelni szokás, nem megtagadni, s mi büszkeséggel emlékezünk arra, hogy azon a (szinte napra pontosan) tizenöt évvel ezelőtti áprilisi délutánon a szegedi bőrgyógyászati klinikán dr. Kemény Lajos (akkori) egyetemi docens – ma tanszékvezető egyetemi tanár, egyesületünk tiszteletbeli tagja – kezdeményezésére és támogatásával a klinikán kezelt öt beteg megalakította a pszoriázisbetegek szegedi klubját. Nagy dolog volt ez akkor, hiszen pl. csak két évvel később, 2006-ban kerül sor az első pszoriázis világnapi összejövetelre a távoli Stockholmban. Bizony, nagy dolog volt ez, hiszen 2004-ben egész Magyarországom még csak Budapesten és Debrecenben létezett hasonló civil szervezet.

A megalakult klub öt tagja 3 tagú vezetőséget választott, s azonnal hozzáláttak a tagtoborzáshoz, a civil szervezeti munka megszervezéséhez (a klub elnöke Kovács Katalin lett, egy évvel később, 2005-ben a vezetőségben elnökhelyettessé választották Hullmann Lászlót, az egyesület jelenlegi elnökét).kovacs kati

Mintegy hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a klub mind a tagság létszámában, mind a vezetőség felkészültségében annyira megerősödjék, hogy a civil szférában említhető tényező lehessen. 2010-ben merült fel először annak igénye, hogy a már társadalmi vitán megismerhető, és a következő év tavaszán elfogadásra kerülő új civil törvény szel-lemében a klub jogi személyiséget teremtsen a státusa mögé, vagyis a bírósági bejegyeztetést kezdeményezze. A klinika ugyan továbbra is támogatta a klubot, az összejövetelekhez térítésmentesen helyet biztosított a tagságnak (s teszi ezt napjainkig), ám a civil egyesületek működését szabályozó új törvényi követelményeken kívül maradva nehezen tudtunk bármit elérni a betegek érdekeinek érvényesítésében, a jogi elrendezésen kívül maradó civil társaság nem tudott maga mellé pénzügyi támogatásokat biztosító segítőket találni.

2010 őszén döntött a klub akkori tagsága arról, hogy megindítja a bírósági bejegyeztetést, és 2011 áprilisának elején meg is történtek ezirányban az első határozott lépések. Mégis, ügyvédi segédlettel is majdnem egy évig tartó hercehurca után született meg az első kézzel fogható eredmény: 2012. február 29-én megtartottuk a jogilag is rendszerbe iktatható civil szervezet, a Szegedi Pszoriázis Klub első alapító taggyűlését. Az iszonyatosan hosszú, nehézségekkel teli bejegyeztetési eljárás minden lépéséről beszámoltunk a Klub akkori, csak elektronikusan, azaz e-mailben megjelenő hírlevelének 2012. október 15-én kiadott számában. (A Kapocs II. évfolyam 2. száma elérhető egyesületünk honlapján a Kapocs menüben.)

13 alapito tagAz első alapító taggyűlésen a megjelent klubtagok (tizenhét fő) elfogadták az új alapszabályt, és öt éves megbízatási időre megválasztották a bírósági bejegyeztetésre induló civil szervezet első elnökségét. Ennek tagja lett a klub addigi vezetőségéből Kovács Katalin és Hullmann László (az addigi elnök és elnökhelyettes), valamint a frissen elfogadott alapszabálynak megfelelően további 3 fő: Rácz Péter (titkár), Kóródiné Varga Erzsébet (programszervező) és Hegyeshalmi László elnökségi tag.

Természetesen(?), a bírósági (illetve most már törvényszéki) bejegyeztetés ezúttal sem ment simán, ugyanis a Szegedi Törvényszék módosítási utasításokkal visszaküldte az alapszabályt, ezért 2012. április 25-én a megismételt taggyűlés a Szegedi Törvényszék által kibocsátott végzésben leírtaknak megfelelően módosította azt, és ismét benyújtotta a nyilvántartásba vételi kérelmet. Ezen a második, megismételt alapító taggyűlésen 13 egyesületi tag vett részt – ők a bejegyzett civil egyesület létrehozói. Ezúttal ugyanis nem maradt el a siker, és a Szegedi Törvényszék 2012. május 14-én kelt végzésében elrendelte a Szegedi Pszoriázis Klub nyilvántartásba vételét. 1)1 elnokseg

A bejegyzett klub első elnöksége nem töltötte ki öt évre szóló mandátumát: Kovács Katalin elnök 2013. április 25-én rövid, súlyos betegség következtében elhunyt, nem sokkal ez előtt Kóródiné Varga Erzsébet pedig kilépett az Egyesületből. Ezért az elnökhelyettes május 31-ére ismét összehívta a taggyűlést, hogy új elnököt válasszunk, illetve egyúttal az időközben távozott másik elnökségi tag helyére is újat állíthassunk.

A taggyűlés döntése alapján a klub második elnökségébe került két új személy, mindketten alapító tagok: Szaniszló Antalné (elnökhelyettes) és Balogh Ferencné (programszervező). Az elhunyt klubelnök helyére a taggyűlés új elnöknek Hullmann Lászlót választotta. Mivel az új elnök megválasztásával a klub székhelyét is változtatni kellett, alapszabály-módosítással ismét a Szegedi Törvényszékhez fordultunk.

2 elnoksegÚgy tűnik, a klub életének ezen időszaka állandóan a törvényszéki bejegyeztetés változatainak bűvkörében zajlott. Június derekán megkaptuk a Törvényszék jogerős végzését az elnökség új tagjainak bejegyzéséről, illetve a székhely módosításáról, és azt hittük, hogy most már csak a munkaprogram megvalósításával kell törődnünk. A 2013-as esztendő második felében valóban lendületesebb munka folyt: küldöttségünk járt Marosvásárhelyen, ahol felvettük a kapcsolatot a helybeli orvostudományi és gyógyszerészeti egyetem bőrgyógyászati tanszékének vezetőjével, illetve rajta keresztül a székelyföldi pikkelysömörös betegek egy csoportjával. A tagság toborzása érdekében Hívogató címmel 500 példányban kiadtunk egy is-mertető füzetet, a klub küldöttsége részt vett a Harkányban megrendezett VII. országos pszoriázisbeteg-találkozón, felvettük a kapcsolatot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és egyik alapító tagja lettünk a fogyatékkal élők és betegek helybeli érdekvédelmi fórumának (ennek a kapcsolatnak köszönhető, hogy azóta is minden év karácsonya táján az önkormányzat ajándékcsomagokat biztosít néhány általunk javasolt betegnek), taglétszámunk az év végére 50 fölé emelkedett – szóval lendületbe jöttünk.

De ismét közbeszóltak a jogi környezeti változások!

2014 tavaszán hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely jelentős mértékben módosította a civil szervezetekkel kapcsolatos előírásokat, de ezzel összefüggésben megváltozott a 2011. évi civil törvény is, és ezekkel az előírásokkal feltétlenül össze kellett hangolnunk meglévő alapszabályunkat. Ismét nevet kellett változtatnunk, a klubból egyesület lett, méghozzá közhasznú! S hogy a helyzet még jobban bonyolódjon, az elnökség eddigi titkára súlyosan megbetegedett, feladatát nem tudta tovább ellátni, az elnökhelyettes pedig kilépett az egyesületből.

Ezért aztán 2014. május 21-én a Szegedi Pszoriázis Klub taggyűlése az új előírásoknak megfelelően módosította az alapszabályt, az eddigi Szegedi Pszoriázis Klubból Szegedi Pszoriázis Egyesület lett, amely jogállása szerint közhasznú egyesület.

A taggyűlésből az új jogszabályoknak megfelelően közgyűlés lett, amely 2014. május 21. napjától számított öt évre a módosított Alapszabálynak megfelelően nyílt szavazással megválasztotta a bejegyzett egyesület immár harmadik elnökségét. Ennek tagjai: Hullmann László elnök, Kinyó Sándorné elnökhelyettes, Zombori Katalin titkár, Balogh Ferencné programszervező, illetve Hegyeshalmi László elnökségi tag. 3 elnokseg

A most már közhasznú egyesület alapszabályával kapcsolatos módosításokat, illetve a megválasztott elnökség mandátumát a Szegedi Törvényszék 2014. augusztus 7-én kelt, és szeptember 17-én jogerőre emelkedett végzésével vezette be a bírósági nyilvántartásba.

Sajnálatos módon ebben az összetételben is történt változás, ugyanis 2017. június 25-én hosszú betegség után elhunyt Hegyeshalmi László. Az elnökség úgy döntött, hogy az ő helyére nem szükséges feltétlenül választást kiírni, hiszen a törvény és az Alapszabály rendelkezései értelmében az elnökség határozatképes, ha az ülésen jelen van legalább 3 elnökségi tag. Úgy gondoltuk: erre, a mandátumi időből fennmaradt alig másfél évre nem kell ismét felvállalni a törvényszéki bejegyeztetéssel járó ügyintézést, összefogással biztosítani tudjuk, hogy a határozatképesség érdekében minden elnökségi összejövetelen jelen legyen a 4 elnökségi tag, de legalább három. A teendőkkel járó feladatok megosztása érdekében pedig felkértük Zsikó Józsefné Máriát, hogy szavazati jog nélkül, de állandó jelenléttel segítse az elnökségi munkát. Ezt ő nagy szorgalommal és elkötelezettséggel vállalta is, és az elmúlt másfél évben alig pár alkalommal hiányzott az elnökségi összejövetelekről, pedig minden alkalommal Balástyáról utazott be Szegedre, télen-nyáron.

Külön köszönet Zsikóné Marikának ezért.

Az egyesület sorrendben harmadik elnökségének idén május végén lejár a megbízatása, ezért kell az áprilisi közgyűlésen új összetételű elnökséget választani.

Az egyesület jelenlegi elnöke gyakorlatilag 14 éve folyamatosan tagja a betegszervezet vezetőségének (2005-től öt éven át a civil társaság, illetve 2010 februárjától 3 éven át a klub elnökhelyettese, 2013. május 31-től pedig gyakorlatilag 6 éven át a Klub, majd a jogutód egyesület elnöke). Érthető, ha ő maga is, és nyilván az egyesületi munka is változtatást szeretne.

A jelenlegi elnökség többi tagját tekintve is el kell gondolkodnunk a lehetséges újításokon, hiszen van, aki már erősen a szépkorúság vizein evez, fáradékonysága okán nem igazán tud nagyobb feladatokat felvállalni.

Az új elnökség egy viszonylag jól „bejáródott” egyesületet vehet át, amely az áprilisi közgyűlésen meghatározza majd idei munkatervét és költségvetését is, ismertek lesznek a feladatok és a hozzájuk rendelhető pénzforrások. Bejáródott honlapunk, folyamatosan megjelenő hírlevelünk van, szilárdak a kapcsolataink mind az önkormányzati, mind a kormányzati lehetséges támogatási források felé, kialakított együttműködésünk van néhány alapítvánnyal és más támogatóval, jól együttműködünk más rokon szervezetekkel.

Amennyiben az áprilisi közgyűlés úgy dönt, hogy az idei évet a szegedi pszoriázis betegszervezeti érdekképviselet meglétének jubileumi esztendejévé nyilvánítja, az ebből eredő plusz feladatokat is nyilván kijelöli.

Az egyesület hatályos Alapszabályának 9. cikkelye részletesen felsorolja az elnökség és az elnök feladatait. A 8.2 cikkely azt is rögzíti, hogy az elnökség tagjait és a tisztségviselőket a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel választja meg. Az Alapszabály szerint „Az Elnökség tagja – és így elnök, elnökhelyettes és titkár – csak az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, továbbá aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az Elnökség tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.” (9.1. cikk.) Külön felsorolja azokat a körülményeket is, amelyek miatt valaki nem választható az Elnökség tagjává.

Reméljük, ez az összefoglaló segíti majd a tagságot a tisztújító közgyűlésen az új elnökség megválasztásában.

---------------------------------------------------

1) A csoportképen szereplő 13 alapító tag:

A bejegyzett klub alapító tagjai (b-j): Hegyeshalmi László, Kóródiné Varga Erzsébet, Kovács Katalin, Hódi Rovó Antalné, Balogh Ferencné, Rácz Péter, Tóth Anna, Ludányi Istvánné, Szaniszló Antalné, Kinyó Sándorné, Czirjék Irma, Vass Imre. A beágyazott kis képen Hullmann László, aki fényképezett.